Voorwaarden webhosting

1. Defenities
1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het systeem van 60 Graden.
1.2 Accountgegevens: de gegevens die 60 Graden verzamelt en bewaart om rekeningen te kunnen sturen aan de klant, inclusief, indien van toepassing voor de facturering en voorzover mogelijk, verbruiksgegevens over dataverkeer.
1.3 E-mail adres: een op naam van de klant gestelde adrescode, voor het uitwisselen van elektronische berichten via het internet.
1.4 Fair use: het redelijke gebruik door de klant van dataverkeer, diskruimte en/of belasting van het systeem, door 60 Graden nader te preciseren in aanvullende voorwaarden bij diensten waarop dit van toepassing is.
1.5 Handleiding: software en klantendocumentatie die 60 Graden gedurende de overeenkomst aan de klant beschikbaar stelt ten behoeve van toegang tot het systeem en het internet.
1.6 Homepage: een op naam van de klant gestelde internetpagina ofwel een titel- en introductiepagina van een website op het internet.
1.7 Klant: de partij die met 60 Graden een overeenkomst heeft gesloten.
1.8 Log-in procedure: de procedure voorgeschreven door 60 Graden teneinde de klant in staat te stellen toegang te verkrijgen tot het systeem en het internet.
1.9 Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC 1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.
1.10 Overeenkomst: de overeenkomst tussen 60 Graden en een klant op grond waarvan 60 Graden diensten ten behoeve van de klant worden verricht.
1.11 Schrijfruimte: geheugenruimte die 60 Graden aan een klant ter beschikking stelt bijvoorbeeld ten behoeve van het versturen en ontvangen van e-mail, het aanhouden van een homepage of website en overige 60 Graden diensten 1.12 Systeem: computer- en aanverwante apparatuur waarmee 60 Graden de klant toegang tot het internet verleent.
1.13 Website: een of meerdere geÔntegreerde internetpagina's, voorafgegaan door een homepage.
1.14 Verkeersgegevens: de overige gegevens die de klant genereert op de systemen van 60 Graden door van de 60 Graden diensten gebruik te maken.
1.16 60 Graden Diensten: de diensten of opdrachten die door 60 Graden ten behoeve van klanten worden verricht.

2. Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen 60 Graden en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken.
2.2 Alle door 60 Graden gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat 60 Graden een aan een aspirant-klant toegezonden overeenkomst of aanvraag/machtigingsformulier volledig ingevuld en ondertekend retour ontvangt, of anderszins in opdracht van de aspirant-klant 60 Graden diensten aan deze ter beschikking heeft gesteld. Na aanvaarding van het aanbod door de klant is onverwijlde herroeping door 60 Graden mogelijk. Door herroeping komt geen overeenkomst tot stand en is 60 Graden gehouden al hetgeen 60 Graden reeds heeft ontvangen aan de klant terug te betalen. 60 Graden kan een aspirant-klant om haar moverende redenen weigeren.
2.3 60 Graden is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden een (1) maand na bekendmaking op de wijze als bedoeld in artikel 12.2 van kracht. Indien de klant niet instemt met de wijzigingen, heeft de klant, in afwijking van art. 10.1, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, de bevoegdheid de overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, op te zeggen.

3. Verplichtingen 60 Graden
3.1 60 Graden spant zich als een goed dienstverlener in zorg te dragen voor:
∑ het verlenen van aansluiting op het systeem aan de klant voor de in de overeenkomst bepaalde 60 Graden dienst(en);
∑ het tot stand brengen en in stand houden van de verbindingen die via het systeem met het internet gemaakt kunnen worden; en
∑ de beveiliging van (persoons)gegevens die opgeslagen worden.
3.2 60 Graden kan echter geen onbelemmerde toegang tot het systeem en het internet garanderen, noch dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de 60 Graden diensten.
3.3 60 Graden onthoudt zich van het inzien van persoonlijke e-mail en/of bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij 60 Graden hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met artikel 4.2 tot en met 4.4van deze algemene voorwaarden.

4. Verplichtingen van de klant
4.1 De klant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. De klant stelt 60 Graden zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens.
4.2 De klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen en schade toe te brengen aan het systeem. Het is de klant verboden processen of programma's -al dan niet via het systeem- op te starten waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks 60 Graden, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Hierbij is nadrukkelijk ook indirecte schade inbegrepen door misconfiguratie aan de klantzijde, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend 'open relaying' door een verkeerd geconfigureerde mailserver. Het is de klant slechts toegestaan processen of programma's op te starten indien er een directe, door 60 Graden toegestane verbinding met het systeem bestaat.
4.3 Het is de klant niet toegestaan het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:

4.4 Onverminderd het in artikel 4.3 gestelde is het klanten toegestaan het systeem van 60 Graden te hacken.De klant die als eerste erin slaagt een positie te verwerven gelijk aan de systeembeheerder van 60 Graden, krijgt van 60 Graden zes maanden gratis gebruik van het systeem aangeboden, onder voorwaarde dat de desbetreffende klant uitlegt op welke wijze hij of zij geslaagd is in het hacken, hij of zij geen schade heeft toegebracht aan het systeem en aan andere klanten en hij of zij de privacy van andere klanten heeft gerespecteerd. Iedere klant geeft bij deze toestemming aan andere klanten onder voornoemde voorwaarden tetrachten het systeem te hacken.
4.5 Het is de klant niet toegestaan zijn of haar account of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij 60 Graden hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. Onverminderd het voorafgaande is het de klant wel toegestaan door een derde een website te laten ontwerpen, plaatsen en onderhouden. De klant blijft wel verantwoordelijk voor het gebruik van zijn of haar account en wachtwoord.
4.6 De klant draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen om toegang tot het systeem mogelijk te maken.
4.7 De klant is gebonden aan de hoeveelheid schrijfruimte zoals beschreven in de overeenkomst. De klant is ervoor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden. Bij overschrijding is 60 Graden bevoegd, ten behoeve van een goed functioneren van de 60 Graden diensten informatie te verwijderen.
4.8 De klant geeft bij deze toestemming aan 60 Graden zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in de persoonsregistratie van 60 Graden welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. Deze persoonsregistratie bevat zowel account- als verkeersgegevens en is slechts toegankelijk voor 60 Graden en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij 60 Graden hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

5. Aansprakelijkheid
5.1 60 Graden is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van de klant, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van 60 Graden. Met name is 60 Graden niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot, het systeem of het internet bij 60 Graden of derden, een gebrek in de beveiliging van de door de klant opgeslagen informatie op de systemen van 60 Graden, handelingen van andere klanten of internetgebruikers, wijzigingen in log-in procedure, account en e-mailadres.
5.2 De klant die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor 60 Graden voortvloeiende schade.
5.3 De klant vrijwaart 60 Graden tegen alle aanspraken van derden terzake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de klant van de account, het systeem of internet, dan wel door het niet nakomen van de klant van zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.
5.4 60 Graden is gerechtigd zonder nadere aankondiging de aan de klant verstrekte aansluiting op het systeem onmiddellijk buiten gebruik te stellen, indien en zo lang de klant handelt in strijd met het gestelde in de artikelen 4.1 tot en met 4.5. Bovendien is 60 Graden in dat geval gerechtigd, indien de ernst van de overtreding zulks rechtvaardigt, de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, dit alles zonder dat een recht op schadevergoeding van de klant jegens 60 Graden ontstaat.

6. 60 Graden diensten
6.1 60 Graden verleent voor toegang tot het systeem aan de klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om het systeem en de handleiding voor de duur van de overeenkomst te gebruiken. Het is de klant niet toegestaan de handleiding te kopiŽren anders dan noodzakelijk voor normaal, eigen gebruik en back-up doeleinden. Bij het maken van kopieŽn zal de klant alle tekens die bepalend zijn voor de eigendom en herkomst, ongewijzigd in stand laten.
6.2 Voor sommige diensten gelden aanvullende specifieke voorwaarden ten aanzien van het gebruik van de dienst. Deze aanvullende voorwaarden worden per dienst apart bekendgemaakt. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend een fair use policy, toegangsrecht en eigendomsrecht.
6.3 Indien 60 Graden in opdracht van een klant een homepage of website ontwerpt, berusten alle intellectuele eigendomsrechten terzake van die homepage of website bij 60 Graden.
6.4 60 Graden is gerechtigd de klant de toegang tot het systeem te ontzeggen of te beperken, indien een klant in een kalendermaand de in de overeenkomst overeengekomen hoeveelheid (gratis) dataverkeer of fair use overschrijdt ten aanzien van dataverkeer, diskruimte en belasting van systemen. Bij deze overeenkomsten is de klant gehouden aan 60 Graden de overeengekomen kosten ter grootte van die overschrijding te betalen. 60 Graden zal een ontzegging of beperking eerst vijf (5) dagen nadat de klant hiervan door 60 Graden op de hoogte is gesteld, effectueren. 60 Graden is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade als gevolg van een ontzegging of beperking. De administratie van 60 Graden levert voor partijen bindend bewijs op terzake van de overschrijding van de hoeveelheid dataverkeer, behoudens tegenbewijs door de klant.

7. Diensten van derden
7.1 Voor sommige diensten is 60 Graden afhankelijk van diensten of netwerken van derde partijen, bijvoorbeeld bij domeinbeheer. 60 Graden is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van derde partijen, waaronder begrepen storingen in de netwerken of infrastructuur van derde partijen.

8. Klachten
8.1 60 Graden neemt slechts klachten in behandeling voor zover de klachten betrekking hebben op 60 Graden diensten en/of gedragingen of handelingen van klanten.
8.2 60 Graden spant zich in klachten omtrent de 60 Graden diensten zo goed mogelijk te behandelen en tot verbetering van de 60 Graden diensten te komen. De klant kan een volledige en duidelijk omschreven klacht binnen 3 werkdagen melden bij de afdeling klantenservice, bij voorkeur per e-mail. De klacht wordt, indien mogelijk, 3 werkdagen na ontvangst van de klacht, door 60 Graden in behandeling genomen. Klant wordt daarvan, indien mogelijk, 3 werkdagen na ontvangst van de klacht op de hoogte gesteld.
8.3 60 Graden spant zich in klachten omtrent handelingen of gedragingen door 60 Graden klanten zo goed mogelijk te behandelen. De klant kan klachten over abuse, spam of illegale handelingen door 60 Graden klanten binnen 3 werkdagen naar het e-mail adres misbruik@60graden.nl sturen, mits vergezeld van de relevante loggevens, inclusief tijdstippen en/of volledige headers en een duidelijke omschrijving van de reden van de klacht.
8.4 Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van de klant onverlet.

9. Beheer van het systeem
9.1 60 Graden is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voorzover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door 60 Graden te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens 60 Graden ontstaat.
9.2 60 Graden is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de inbelnummers, in de log-in procedure, in het account en in de e-mail adressen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens 60 Graden ontstaat. 60 Graden zal in een dergelijk geval de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.

10. Duur en einde van de overeenkomst
10.1 De overeenkomst wordt steeds aangegaan voor de in de overeenkomst bepaalde termijn. De overeenkomst wordt steeds stilzwijgend na afloop van de eerste termijn met eenzelfde termijn verlengd. Opzegging van de overeenkomst dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand tegen het einde van de overeengekomen periode. Opzegging is schriftelijk mogelijk, met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop 60 Graden de opzegging ontvangt.

11. Ontbinding
11.1 Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met 60 Graden gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de klant in staat is aan zijn of haar contractuele verplichtingen jegens 60 Graden te voldoen, is 60 Graden gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de overeengekomen 60 Graden dienst(en) op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat 60 Graden tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan 60 Graden verder toekomende rechten.
11.2 60 Graden is bevoegd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en de 60 Graden diensten te staken indien de klant:
∑ aan 60 Graden valse en/of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven;
∑ nagelaten heeft juiste gegevens of wijzigingen door te geven;
∑ de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan;
∑ in strijd handelt met artikel 4.1 tot en met 4.5;
∑ in staat van faillissement is verklaard of zelf een aanvraag tot faillietverklaring
∑ surseance van betaling heeft aangevraagd;
∑ onder curatele of bewind is gesteld of is ontbonden.

12. Prijzen
12.1 De klant is afhankelijk van de te leveren 60 Graden dienst(en) een vergoeding verschuldigd. Alle prijzen zijn exclusief BTW, administratiekosten en eventuele bijkomende heffingen en/of rechten, tenzij anders vermeld.
12.2 60 Graden is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de vergoedingen en overige kosten te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat zij van kracht worden bekendgemaakt op de webpagina's van 60 Graden. De klant die zich niet kan verenigen met deze wijzigingen is bevoegd, in afwijking van art. 10.1, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging, de overeenkomst per de datum waarop de wijzigingen ingaan, op te zeggen.

13. Betaling
13.1 De aan 60 Graden verschuldigde vergoedingen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De klant is verplicht binnen veertien (14) dagen na factuurdatum het verschuldigde te betalen.
13.2 Indien de klant niet binnen de termijn van art. 13.1 betaalt, verkeert hij of zij van rechtswege in verzuim en is hij of zij zondere nadere ingebrekestelling wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag. Tevens zijn alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening en risico van klant. Deze kosten bedragen 15% over het te vorderen bedrag met een minimum van EUR 10,-- tenzij 60 Graden aantoont dat de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn.

14. Overmacht
14.1 Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan 60 Graden niet in staat is haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen aan hosting-servers, storingen aan backup-servers, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken.
14.2 60 Graden heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat 60 Graden haar verbintenis had moeten nakomen.
14.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van 60 Graden opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door 60 Graden niet mogelijk is langer duurt dan twee (2) weken is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat.

15. Geschillen en toepasselijk recht
15.1 Op elke overeenkomst tussen 60 Graden en de klant is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten tussen 60 Graden en de klant.
15.2 Indien de klant, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, het niet eens is met de keuze van art. 15.1, is hij of zij bevoegd binnen een termijn van een (1) maand nadat 60 Graden een beroep op art. 15.1 heeft gedaan, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.
15.3 Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.Laatste wijziging: 17 december 2006

Klik hier voor de algemene voorwaarden